Bimaris

 

Generalforsamlinger

Referat af generalforsamling den 22. februar 2017
Generalforsamlingen blev afholdt på Nexø Bibliotek og havde som deltagere 9 medlemmer.
Dirigent: Torben Hansen Referent: Ingrid Westh Drejer
Dagsorden:
1. Formandens (kollektivets) beretning
2. Fremlæggelse af Revideret regnskab (kasserer)
3. Valg af bestyrelse ifølge vedtægterne.
4. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 som revisorsuppleant
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkommende forslag.
7. Eventuelt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 1.: Beretningen blev aflagt med generel tilfredshed blandt samtlige medlemmer for året der gik.
Ad 2.: Anders Kelstrup fremlagde Bimaris`s regnskab, som igen er revideret af Knud Erik Olsen. Regnskabet blev godkendt.
Ad 3.: Der blev valgt følgende medlemmer til bestyrelsen: Kirsten Ezra. Kasserer Annette Sonne. Webmaster Nana Gitz. Referent Line Rued Andersen. Tovholder for ideer og aktiviteter. Bjørn G. Pedersen, sekundant til kasserer.
Ad 4.: Knud Erik Olsen fortsætter som Bimaris`s Revisor
Ingrid Westh Drejer. Revisorsuppleant. Helle Holm. Bestyrelsessuppleant. Arne Bendtsen. Bestyrelsessuppleant.
Ad 5.: Kontingentet for 2017 fastsattes fortsat at være 250 kr. for udstillingsberettigede og støttemedlemmer.
Ad 6.: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad 7.: Anders Kelstrup videregav arkiv og USB-stik til Bjørn. Andre effekter blev videregivet til Helle til opbevaring.
Helle kom med forslag om afholdelse af medlemsmøder hver anden måned i vinterhalvåret.
Inger Bentsen efterlyste indhold for kommende medlemsmøder.
Anders Kelstrup blev hyldet med gave, samt en buket blomster til Pia, som tak for det store arbejde han har udført for ”Bimaris” efter foreningen overgik til kollektiv ledelse.
Næste medlemsmøde afholdes den 26. april 2017, kl. 19.00 på Nexø Bibliotek.
Snogebæk den 26. februar 2017 Ingrid Westh Drejer

Referat af generalforsamling den 25.februar 2016

Generalforsamlingen blev afholdt på Nexø Bibliotek og havde som deltagere 16 medlemmer.

Dirigent: Torben Hansen

Referent: Anders Kelstrup

 

DAGSORDEN: 

 

Referat af generalforsamling den 19.februar 2015

Generalforsamlingen blev afholdt i Nexø Fritidshus med kaffe og kage og havde som deltagere 20 medlemmer.

Dirigent: Torben Hansen

Referent: Anders Kelstrup

DAGSORDEN:

 1. Formandens beretning

 2. Fremlæggelse af revideret regnskab

 3. Valg af bestyrelse

 4. Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Eventuelt.

   

  Ad 1.:

  Da sammenslutningen siden generalforsamlingen 2013 ikke har haft en valgt bestyrelse, men har fungeret med kollektiv ledelse, aflagdes ikke formandsberetning. I stedet kommenterede medlemmer årets forløb. Der var enighed om, at årets udstilling i Galleri Benmel havde været en stor succes, og blandt andet havde medført, at Bimaris har fået flere nye medlemmer (vi er i alt d.d. 29 medlemmer). Der var også enighed om, at den ”flade” struktur havde fungeret tilfredsstillende. Anders Kelstrup lagde dog op til, at det kunne være relevant at genetablere en bestyrelse.

  Ad 2.:

  Anders Kelstrup fremlagde Bimaris regnskab, som igen i år er revideret af Knud Erik Olsen. Regnskabet blev godkendt.

  Ad 3.:

  Det blev på baggrund af Anders Kelstrups oplæg drøftet, hvorvidt vi skulle vælge en egentlig bestyrelse. Der var dog ingen afklaring af, hvilken kompetence den nye bestyrelse skulle have i forhold til de beslutningsdygtige medlemsmøder, som alle syntes skulle fortsætte. Det blev derfor besluttet indtil videre at fortsætte uden bestyrelse som kollektivt ledet sammenslutning. Anders Kelstrup oplyste, at han accepterer at fortsætte som kasserer og web-master i hvert fald i det næste år, til næste generalforsamling. Flere gav udtryk for vilje til at hjælpe til med de administrative opgaver.

  Ad 4.:

  Knud Erik Olsen har tilbudt at fortsætte som Sammenslutningens revisor, Søren Misfeldt som revisorsuppleant.

  Ad 5.:

  Kontingentet for 2015 fastsattes til fortsat at være kr. 250 for såvel udstillingsberettigede medlemmer som støttemedlemmer.

  Ad 6.: Der var fra Arne Bentsen indkommet forslag om ”diskussion og evt. en afgørelse af, hvordan vi på medlemsmøderne træffer bindende beslutninger”.

  Dette forslag blev diskuteret og det blev konklusionen:

Referat af generalforsamling den 19.februar 2014

Generalforsamlingen havde som deltagere 10 medlemmer

Dirigent: Torben Hansen

Referent: Anders Kelstrup

 

DAGSORDEN:

1.     Formandens beretning

2.     Fremlæggelse af revideret regnskab

3.     Valg af bestyrelsen

4.     Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Indkomne forslag

7.     Eventuelt.

Ad 1.:

Da sammenslutningen siden generalforsamlingen 2013 ikke har haft en valgt bestyrelse, men har fungeret med kollektiv ledelse, aflagdes ikke formandsberetning. I stedet kommenterede medlemmer på skift årets forløb. Heriblandt gav Bjørn Pedersen udtryk for at det havde været en positiv oplevelse I Snogebæk, at Bimaris havde udstillet i Folkets Hus. Anders Kelstrup, der havde varetaget de fleste af sammenslutningens administrative opgaver, gav udtryk for, at den ”flade” struktur efter hans mening havde fungeret tilfredsstillende.

Ad 2.:

Anders Kelstrup fremlagde Bimaris regnskab, som igen i år er revideret af Knud Erik Olsen. Regnskabet blev godkendt.

Ad 3.:

Der var enighed om, at køre videre uden bestyrelse, og fortsætte som en kollektivt ledet sammenslutning. Der er behov for en afklaring af vores ”beslutningsprocedure” i denne struktur. Det blev foreslået at mere principielle beslutninger, der foreslås ved vore møder, inden endelig vedtagelse skal sendes ud til samtlige medlemmer (f. eks. via Nyhedsbrevet), så alle har mulighed for at blive orienteret og at møde op og være med i diskussionen og beslutningen på det efterfølgende medlemsmøde.

Anders Kelstrup oplyste, at han accepterede at fortsætte som kasserer, sekretær og web-master i hvert fald i det næste år, til næste generalforsamling.

Ad 4.:

Knud Erik Olsen har tilbudt at fortsætte som Sammenslutningens revisor, Søren Misfeldt som revisorsuppleant.

Ad 5.:

Kontingentet for 2014 fastsattes til fortsat at være kr. 250 for såvel udstillingsberettigede medlemmer som støttemedlemmer.

Ad 6.: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7: Anders Kelstrup gjorde opmærksom på Per Jensens henvendelse om donationer til Galleri Rasch mhp. at støtte op om Galleriets fortsættelse. Gerd, Ulla og Anders oplyste, at de havde givet positiv tilbagemelding herom.

Aakirkeby den 20. februar 2014.                                                                                                         Anders Kelstrup

 Referat af generalforsamling den 11. marts 2013

Generalforsamlingen havde som deltagere 12 medlemmer

Dirigent: Bjørn Pedersen

Referent: Anders Kelstrup


DAGSORDEN: 

 1. Formandens beretning (Thomas Brandt)
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab (Anders Kelstrup)
 3. Diskussion af, om Bimaris overhovedet skal have en bestyrelse (Torben Hansen)
 4. Valg til bestyrelsen: 5 bestyrelsesmedlemmer. Torben, Line og Anders genopstiller. Der skal altså vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent. Det er foreslået at kontingentet for 2013 ændres til kr. 250 for såvel udstillingsberettigede medlemmer som støttemedlemmer.
 7. Forslag til vedtægtsændring: Bimaris navn, der er: BIMARIS  – Sammenslutningen af
  Bornholmske Billedkunstnere ændres til: BIMARIS - Sammenslutningen af Bornholmske Kunstnere. Dette indebærer at Vedtægternes pkt. 1 kommer til at hedde: Sammenslutningens navn er: BIMARIS - Sammenslutningen af Bornholmske Kunstnere; pkt. 3: Sammenslutningens formål er at synliggøre kunstnere bosiddende …. osv.
 8. Forslag til vedtægtsændring: I pkt. 4, hvor det anføres, at ”aktive medlemmer” skal være udøvende kunstnere bosiddende & med folkeregisteradresse på Bornholm, som enten: a. har afgangsbevis fra en statsanerkendt dansk eller udenlandsk kunstakademi eller lignende institution, opført på BLF’s liste over anerkendte uddannelsesinstitutioner; eller: b. har deltaget i mindst to censurerede udstillinger inden for de sidste 15 år - tilføjes et tredje kriterium: c. har ansøgt BIMARIS om
  medlemskab og har indgivet et antal værker, som er blevet godkendt af et af
  generalforsamlingen nedsat bedømmelsesudvalg.
  Alternativt:  ….. godkendt efter diskussion og flertalsafgørelse på et af BIMARIS’s ”suppemøder” eller ”arbejdsmøder”.
 9. Drøftelse af Bimaris fremtid med eller uden bestyrelse.
 10. Eventuelt.

Ad 1.: Thomas Brandt aflagde formandsberetningen, som blev godkendt.

Ad 2.: Anders Kelstrup fremlagde Bimaris regnskab, som er revideret af Knud Erik Olsen.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 3.: Efter nogen debat blev der enighed om, at køre videre uden bestyrelse, og indtil videre fortsætte som en kollektivt ledet sammenslutning, hvor beslutninger m.v. gøres som flertalsafgørelser blandt deltagerne på sammenslutningens ”suppemøder” og/eller ”arbejdsmøder”.

Ad 4.: Der valgtes således ikke nogen ny bestyrelse. Anders Kelstrup tilbød at fortsætte som kasserer, sekretær og webmaster.

Ad 5.: Der valgtes ikke suppleanter. Knud Erik Olsen har tilbudt at fortsætte som Sammenslutningens revisor, Søren Misfeldt som revisorsuppleant.

Ad 6.: Kontingentet for 2013 fastsattes til kr. 250 for såvel udstillingsberettigede medlemmer som støttemedlemmer.

Ad 7.: Det blev besluttet at ændre Bimaris navn, der er: BIMARIS  – Sammenslutningen af Bornholmske Billedkunstnere ændres til: BIMARIS - Sammenslutningen af Bornholmske Kunstnere. Vedtægternes pkt. 1 ændres til: Sammenslutningens navn er: BIMARIS Sammenslutningen af Bornholmske Kunstnere; og pkt. 3 til: Sammenslutningens formål er at synliggøre kunstnere bosiddende …. osv.

Ad 8.: Det blev besluttet at der til vedtægternes pkt. 4 om udstillingsberettigede medlemmer tilføjes et tredje kriterium: c. har ansøgt BIMARIS om medlemskab og har indgivet et antal værker, som er blevet godkendt efter diskussion og flertalsafgørelse på et af BIMARIS’s ”suppemøder” eller ”arbejdsmøder”.

Ad 9.: Forskellige aspekter af Bimaris fremtid blev diskuteret. Datoer for ”suppemøderne” bør fastsættes over en længere tidsperiode frem for fra gang til gang. Suppemøderne må meget gerne være ”tematiserede”, hvor f.eks. et af medlemmerne fortæller om sin kunst eller lign. Når der på et møde skal træffes afgørelse om en ansøgers optagelse i sammenslutningen, skal dette meldes ud til alle inden mødet.

Ad 10: Eva Allaway har meldt ud, at der søges nye udstillere til at udstille på Tandlægeklinikken på Lille Torv i Rønne. Der var ikke nogen på generalforsamlingen, der gav tilsagn om at udstille.Formandsberetning 2013 ved Thomas Brandt


Jeg vil komme med en kort beretning om Bimaris aktiviteter i 2012.

Vi startede året med at fortsat at søge efter udstillingsmuligheder som Berlin og et evt. samarbejde med Gaia gruppen. Disse muligheder løb ud i sandet af økonomiske og praktiske grunde.

Vi introducerede ”suppemøder” ca. en gang per måned for foreningens medlemmer.

Jeg vil nok sige at foreningen har blomstret op takket være disse møder. Vi har måske ikke talt så meget om kunst, men kunsten er også at samle medlemmerne til i fællesskab at skabe muligheden for at vise og udvikle vores kunst. En proces som er godt på vej.

Vi har ikke haft lige så mange aktiviteter som i 2011, da vi afprøvede flere ting som f. eks. foredrag om kunst. Som formand har jeg ikke været på dupperne som jeg ellers plejer, det kan være en årsag.

Men vi har udstillet i Snogebæk, og i Galleri Grødby i Kulturugen sammen med projektet ”Sandpainting”.

En løbende udstilling i Øjenklinikken i Hasle med Bimaris medlemmer har vi også gennemført.

Efter at jeg stopper som formand håber jeg at gruppen fortsætter at udvikles og skabe.

En gruppe skal ikke være afhængig af en person men af alle individer i gruppen.

Jeg ønsker jer alle en god fortsættelse med det gode arbejde.

Thomas

 

Referat af generalforsamling i Bimaris den 30. januar 2012

Generalforsamlingen havde som deltagere 12 medlemmer + revisor/dirigent Knud Erik Olsen

1. Andreas Østergaard (afgående formand) bød velkommen.

2. Knud Erik Olsen blev valgt som dirigent.

3. Anders Kelstrup blev valgt som referent.

4. Dirigenten påtog sig at varetage evt. stemmetælling.

5. Andreas Østergaard aflagde formandens beretning, som blev godkendt.

6. Anders Kelstrup (kasserer) fremlagde Bimaris regnskab 2011, som blev godkendt.

7. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Torben Hansen (genvalg), Line Rued Andersen (tidl.
Suppleant), Alba Zapater (nyvalg),

8. Erik Andersen blev (in absentia) valgt som suppleant. Ingen meldte sig som 2.-suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og ser herefter således ud:

A) Thomas Brandt (formand)

B) Anders Kelstrup (kasserer, sekretær)

C) Torben Hansen (PR-mand)

D) Line Rued Andersen

E) Alba Zapater

F) Erik Andersen (suppleant)

9. Knud Erik Olsen blev genvalgt som revisor

10.  Søren Misfeldt blev valgt som revisor-suppleant.

11.  Kontingentet blev vedtaget uændret: kr. 500 for aktive medlemmer; kr. 300 for støttemedlemmer

12.  Ingen indkomne forslag.

13.  Anders Kelstrup takkede på egne og andres vegne Andreas Østergaard for hans formandskab i og indsats for Bimaris siden sammenslutningens oprettelse i 2008. Anders redegjorde for nogle af den nye bestyrelses fremtidsperspektiver som også blev diskuteret/kommenteret:

 1. Vi stiler imod at lave en udstilling i Galleri Zweigstelle Berlin i 2 uger til
  efteråret 2012. Der var god tilslutning til dette projekt.
 2. Vi har haft kontakt med Gaia-projektet på Christianshøj-kroen om dels at lave
  Bimaris-udstillinger i restaurationslokalerne, dels evt. at lave work-shop i
  Kyllingemoderen. Indtil videre er denne ide på stand-by.
 3. Vi ønsker at følge succesen i kulturugen 2011 op med et nyt arrangement i 2012
  under kulturugens tema ”Balance”. Der skal udvikles ideer hertil.
 4. Den ny bestyrelse vil lægge vægt på det sociale samvær i Bimaris, hvor vi som
  kunstnere kan diskutere og inspirere hinanden. Vi indfører derfor ”Suppe-møder”,
  hvor vi tager på besøg hos hinanden og hvor aftenens vært serverer suppe for de
  fremmødte. Vi vil arrangere suppe-møde den 1. tirsdag i hver måned. Det første
  suppemøde bliver tirsdag den 7. februar kl. 17 hos Line Rued Andersen.
  Bestyrelsen vil møde op, alle er velkomne, - også til at tage evt. gæster med,
  der måtte være interesseret i Bimaris aktiviteter.
 5. Bimaris hjemmeside fungerer nu ganske godt. Anders opfordrer alle medlemmer til at
  levere materiale til vedkommendes side på hjemmesiden i form af omtale af sig
  selv som kunstner, kunstner-cv og fotografier af egne værker. Støttemedlemmer
  kan promovere sig selv med omtale af relevante aktiviteter/tilbud.

 

Aakirkeby den 31. januar 2012

Anders Kelstrup

Formandens beretning 2012

Så er vi samlet igen til generalforsamling, og det er sidste gang, jeg står her og holder beretning, men herom senere.

Hvordan er 2011 så gået?

Slet ikke dårligt. Selv om et af vore bestyrelsesmedlemmer altid udtrykker bekymring over, at vi slet ingen projekter har, så synes jeg nok vi både har haft og også fremover har en masse på bedding.

I Påsken udstillede vi MAD på galleri Rasch, og det fik stor bevågenhed. Udstillingen var fint sammensat, når man tænker på, at der deltog 18 kunstnere, og den var – efter bornholmske forhold – yderst original.

Ved Trollingmaster udstillede vi resterne af FISK, der startede som en meget stor udstilling i 2009 i Silkeborg og en lidt mindre i Nexø. Det blev en endnu mindre, men pæn udstilling, der var rimelig godt besøgt.

I kulturugen fik vi støtte til et sandpaintingprojekt, som blev holdt i galleri Grødby hos Torben. Det løb fint af stablen og sluttede med en happening. Thomas optog en film af forløbet. Den kan se på Bimaris’ hjemmeside.

Nogle af os har udstillet på Strandhotellet i Sandvig i sæsonen, og vi har i øjeblikket skiftende udstillere på øjenklinikken i Hasle.

Så har vi netop fået en ny hjemmeside. Webmaster er Anders. Han har gjort et kæmpe arbejde med at få siden klar. Jeg, synes, vi skal give ham en hånd.

Der har også været et enkelt foredrag sidste år. Det holdt jeg selv på Svanekegården, og det omhandlede en meget utraditionnel , fransk kunstner ved navn Orlan. Desværre kom der ikke ret mange, men de, der kom, var hovedsalig Bimarismedlemmer.

Så er der medlemstallet. Det er gået lidt op og lidt ned i løbet af året, men vi står nogenlunde stabilt på 20 medlemmer.

Hvad skal der så ske fremover?

Vi forsøger på livet løs at få en udstilling i udlandet, for det er et af vore hovedformål. Vi har talt om Berlin, Hamburg, Polen, Provence, Schweiz og Hviderusland, så der er nok at tage af.

Schweiz må vi nok glemme indtil videre, da ejeren af det galleri, som kunne komme på tale, netop har begået selvmord.

Men – der er godt nyt fra Berlin, da vi har fået svar fra et galleri, som gerne vil have en udstilling med os allerede i år.

Det er Erik Andersen, vi kan takke for det store arbejde med at kontakte gallerier i Berlin.

Her på Bornholm har vi for nylig indledt samarbejde om udstilling med Christianshøjkroen, som et af vore medlemmer Ann Charlott Skogøy er medbestyrer af (I har vel alle hørt om projekt GAIA?), og jeg har lavet en foreløbig aftale med Det blå Hus i Svaneke om en udstilling til sommer.

Jeg håber, den fremtidige bestyrelse vil holde ambitionsniveauet højt.

Som sagt er det sidste gang, jeg står her. Jeg går af som formand og bestyrelsesmedlem efter denne generalforsamling.

Jeg synes selv, at jeg har lagt meget arbejde i Bimaris i de år, jeg har været formand/bestyrelsesmedlem, men det er på tide, at der kommer nye kræfter, som måske har andre ideer med sammenslutningen.

Jeg siger tak til Jer medlemmer, fordi I har båret over med mit ofte eksplosive temperament og til den nye bestyrelse vil jeg sige: Held og lykke med arbejdet.

Andreas

Afgående formand.

 

Referat af generalforsamling 1. februar 2011

BIMARIS, Sammenslutning af bornholmske Billedkunstnere

1. Knud Erik Olsen blev valgt som dirigent

2. Andreas Østergaard blev valgt som referent 

3. Det var unødvendigt at vælge stemmetællere, da opmødet var sparsomt 

4. Formandens beretning blev godkendt 

5. Regnskabet blev godkendt 

6. Andreas Østergaard og Anders Kelstrup blev genvalgt. Thomas Brandt og Torben Hansen blev valgt til bestyrelsen. 

7. Arne Bentsen blev valgt som 1. suppleant. Line Rued Andersen blev valgt som 2. suppleant 

8. Knud Erik Olsen blev genvalgt som revisor 

9. Der blev ikke valgt revisorsuppleant 

10. Kontingentet for aktive (udstillende) medlemmer blev hævet til 500 kr. årligt.

      Kontingent for passive medlemmer forbliver 300 kr. årligt. 

11.a. Anders havde opstillet og gennemgik et regnskab for foreningen, inkluderet de tiltag, bestyrelsen kunne ønske at gennemføre:

- 1 udstilling årligt på Bornholm

- 1 udstilling årligt uden for øen

- 2 foredrag om året

- diverse workshops

- en mere professionel hjemmeside.

 2011:

- Udstillingen MAD i Raschs’s galleri

- Udstillingen FISK i Tejn

- Udstilling i forbindelse med ”Sol over Gudhjem” i juni (endnu ikke forhandlet)

- Foredrag i Svanekegården

11.b.

Thomas fremlagde det arbejde, der har været omkring en ansøgning til L.A.G. (Lokal aktionsgruppe).

L.A.G.gruppen og bestyrelsen arbejder videre med at opstille et projekt. Gode, nytænkende ideer modtages.

12. Der var ikke indkommet forslag 

13. Inge holdt et lille oplæg om arbejdsfordelingen i Bimaris. De medlemmer, der har overskud til at deltage i det praktiske arbejde, er meget velkomne, men ingen må føle det som en forpligtelse.

At deltage i udstillingerne og komme med gode ideer og forslag er også at arbejde for sammenslutningen. 

14. Alt var vist sagt på det tidspunkt. 

Der vil blive indkaldt til udstillermøde og medlemsmøde, når bestyrelsen har konstitueret sig, hvilket den gør 8. februar.

Venlig hilsen

Andreas

Referent 

Referat af generalforsamling for BIMARIS, Sammenslutning af bornholmske Billedkunstnere.

Fredag d. 5. februar 2010

 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen havde inviteret Knud Erik Olsen, som blev valgt. 

2. Valg af referent: Andreas Østergaard 

3. Valg af stemmetællere: Ikke nødvendigt, da meget få var mødt op. 

4. Formandens beretning blev godkendt. 

5. Regnskabet blev godkendt. 

6. Line Rued Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.

    Suppleant Herluf Skjerning blev valgt til bestyrelsen.   

7. Thomas Brandt blev valgt som suppleant.

    Ann Charlott Skogøy blev valgt som suppleant. 

8. Valg af revisor: Knud Erik Olsen blev genvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant: Ingen kandidater.

10. Kontingentet er fortsat 300 kr.

      Ved store projekter vil der så til gengæld være ekstrabetaling. 

11. Ingen indkomne forslag. 

12. Evt.: Flere emner blev taget op:

      Større medlemsinddragelse i projekter, evt. med nedsættelse af arbejdsgrupper.

      Større indsats for at finde udstillingssteder både på Bornholm og udenøs.

      Et samlet kunstnerkatalog i stedet for spredt, individuel reklame.

      Ny professionel hjemmeside med mulighed for salg.

      Fælles indsats for at finde faste lokaler med mulighed for værksteder og udstilling.

 

Generalforsamlingen sluttede med fremvisning af Thomas Brandts lille film fra udstillingen i Silkeborg.

Hvis det er muligt at skaffe projektor, viser vi den på første medlemsmøde.

 

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Andreas Østergaard

Næstformand: Line Rued Andersen

Kasserer: Anders Kelstrup

Sekretær: Karin Skovlund

Eventstyrer: Herluf Skjerning

 

Venlig hilsen og velkommen til en ny sæson

 

Andreas