Bimaris

 

Vedtægter

for BIMARIS - Sammenslutningen af Bornholmske Kunstnere.


Vedtægterne er vedtaget ved sammenslutningens etablering, Rønne den 2. juni 2008. Vedtægterne er ændret ved beslutning på BIMARIS generalforsamling den 11. marts 2013

 

1. Sammenslutningens navn er: BIMARIS Sammenslutningen af Bornholmske Kunstnere.

2. Sammenslutningen, der har hjemsted på Bornholm, er stiftet d. 2.juni 2008 på Bornholm. 

3. Sammenslutningens formål er at synliggøre kunstnere bosiddende på Bornholm samt at fremme og frugtbargøre interessen for bornholmsk samtidskunst. Dette skal ske ved oprettelse af en internetportal for foreningens medlemmer samt ved afholdelse af udstillinger i ind - og udland.

Sammenslutningens navn og logo bør anføres ved enhver lejlighed. 4. I sammenslutningen optages såvel aktive medlemmer som støttemedlemmer, der alle har adgang til møder og sammenkomster. Som aktive medlemmer betragtes udøvende kunstnere bosiddende & med folkeregisteradresse på Bornholm, som

a. har afgangsbevis fra et statsanerkendt dansk eller udenlandsk kunstakademi eller lignende institution, opført på BKF's liste over anerkendte uddannelsesinstitutioner.

b. har deltaget i mindst to censurerede udstillinger inden for de sidste 15 år.

c. har ansøgt BIMARIS om medlemskab og har indgivet et antal værker, som er blevet godkendt efter diskussion og flertalsafgørelse på et af BIMARIS’s ”suppemøder” eller
”arbejdsmøder”.

Som støttemedlemmer betragtes alle interesserede, der kan anerkende sammenslutningens vedtægter og beslutninger.

5. Sammenslutningen ledes af en bestyrelse *) på 5 medlemmer (heraf maksimum 2 støttemedlemmer) og 2 suppleanter (heraf evt. 1 støttemedlem) valgt på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden tegner foreningen udadtil.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er mødt op.

Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst et medlem i nedsatte udvalg.

Ved hvert bestyrelsesmøde skrives et beslutningsreferat, som godkendes ved næste møde.

To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år

Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

6. Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og annonceres i dagspressen.

Stemmeret har alle fremmødte, der ikke er i kontingentrestance.


Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Formandens beretning

2. Fremlæggelse af revideret regnskab

3. Valg til bestyrelsen

4. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Evt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendig eller efter anmodning fra mindst 2/3 af medlemmerne. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter anmodningen, med 2 ugers mødefrist og med angivelse af dagsorden.

7. Økonomisk tegnes sammenslutningen af kassereren og formanden.
Regnskabet følger kalenderåret.

Bestyrelsen skal dog senest 1. marts indberette driftsregnskab for det foregående år samt status pr. 31. december til revisor.

Driftsregnskab og status fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling forsynet med revisors påtegning og bestyrelsens underskrifter.

Bestyrelsen er ansvarlig for disponering af foreningens økonomi og må ikke overskride den til enhver tid bestående kassebeholdning.

Ingen enkeltpersoner kan optage lån i sammenslutningens navn.

Sammenslutningens midler over 1000 kr. opbevares i en bank.

8. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, der er i kontingentrestance efter to påmindelser og medlemmer, der bevidst søger at skade eller modarbejde sammenslutningens formålsparagraf. Dog skal evt. beslutninger om eksklusion konfirmeres på førstkommende generalforsamling.

9.Ved evt. opløsning af sammenslutningen stemmes blandt medlemmerne om værdiernes placering.

Opløsning kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

*) Det blev på generalforsamlingen den 11. marts 2013 besluttet at køre videre uden bestyrelse, og indtil videre fortsætte som en kollektivt ledet sammenslutning, hvor beslutninger m.v. gøres som flertalsafgørelser blandt deltagerne på sammenslutningens ”suppemøder” og/eller ”arbejdsmøder”.